Termini de lliurament de l'obra adquirida:

S'estableix un termini aproximat de 10 dies per al lliurament efectiva de l'obra a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament del mateix al formalitzar la comanda. El termini de 10 dies comença a comptar des que Mestre-UbachS.L..tenga coneixement de la realització del pagament de l'obra adquirida.
El termini de lliurament de l'obra dependrà de la localitat i país així com de la forma d'enviament escollida pel client.
El client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108 del Reial Decret Legislatiu 1/2007. En qualsevol cas, el client ha d'exercir el seu dret de desistiment per escrit, mitjançant la corresponent comunicació escrita, mitjançant carta, fax o correu electrònic) a Mestre-Ubach SL En cas d'exercitar el dret de desistiment, es procedirà a la restitució de la cosa i el preu abonat per la mateixa.

Lloc i forma de lliurament:

La comanda serà lliurat en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol · licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti de la nostra galeria i generarà despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del client. La modificació de l'adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client corri amb les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. L'obra es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s'han de consignar les dades que permetin identificar el client, la comanda, i el nombre de paquets que componen l'enviament.
L'obra es trobarà en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: El client s'ha d'assegurar que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, haurà d'anotar aquest fet en l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica-per escrit a Mestre-UbachS.L.en les 24 hores. En casos de deteriorament de l'obra o falta de conformitat per causes imputables al transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), s'han de notificar a Mestre-Ubach SL en el transcurs dels set dies naturals posteriors a la recepció (via correu electrònic).

Producte afegit a la llista de desitjos