CONDICIONS GENERALS I D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

I. Finalitat, objecte i àmbit d'aplicació

Les presents estipulacions regulen la contractació de productes i serveis oferts i la publicitat dirigida als seus usuaris per part de Mestre Ubach SL., Companyia mercantil que opera a través d'Internet des del seu Pàgina web (https://www.francescmestreart.com) ofreceindo als seus clients l'adquisició d'obres de tot tipus d'obres d'art com il · lustracions, gravats, pintures, litografies, escultures, etc ... les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web regulen així mateix els drets i obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

La utilització de la Pàgina Web https://www.francescmestreart.com pels usuaris implica la eceptación de totes les condicions incloses en aquestes Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web. A l'efecte únicament de les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web, l'expressió "Usuari" comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web https://francescmestreart.com ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d'Internet .

 Els serveis oferts per Mestre-Ubach S.L. en aquesta web es regularan per les Condicions Genetrales i d'ús de la pàgina web contingudes en el present contracte. Mestre-Ubach S.L. es reserva el dret a MODIFICAR, total o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina web. Amb caràcter general, l'accés ai / o la utilització dels serveis de la pàgina web i els seus continguts expressa la sencera i incondicional acceptació de les Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web en la versió publicada en el moment en què es produeixi aquest accés i / o utilització. Per tant, els Usuaris hauran de llegir atentament les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web, en cadascuna de les ocasions en què es proposin utilitzar el mateix, ja que aquest pot sofrir modificacions sense previ avís. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre les obres o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment es d'especificar, tot això de conformitat amb el que preveu l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i Usuaris de Mestre Ubach SL, les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web s'estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa i desenvolupament.

 

II. Identificació i raó social de l'empresa oferent

Mestre-Ubach SL, amb domicili social a Barcelona, carrer enric Granados, 28, 08008 de la ciutat de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24510 de la secció de societats, Foli 190, full B75110, inscripció 9, proveïda de CIF Núm B-B08967788, presta els seus serveis de venda electrònica per Internet a la seva pàgina web https://www.francescmestreart.com

La seva adreça de contacte és el correu electrònic: galeriafrancescmestreart@gmail.com

El seu telèfon de contacte és +34934510466

El domicili a efectes de reclamacions correspondrà amb l'indicat com domicili social de l'empresa.

 

III. Condicions de prestació del servei i responsabilitat.

Claredat i transparència en la informació:

Mestre-Ubach S.L. en compliment del que disposa l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, a través del seu pàgina web i les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina Web així com la confirmació de les informacions exigides legalment.

 

IV. Condicions d'accés de l'usuari / client

L'usuari de la pàgina web https://www.francescmestreart.com tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa.

La informació pública continguda en la pàgina web de Mestre-Ubach SL referida tant a la companyia Mestre-Ubach S.L. -Com A les obres dels artistas.- es troben protegides per les disposicions legals sobre la propietat intel · lectual i industrial, per la qual cosa no s'autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client / usuari alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de Mestre-Ubach SL, en els termes que preveu l'apartat XI sobre Drets de Propietat Industrial i Intel · lectual.

Els usuaris s'obliguen a utilitzar els continguts i serveis de forma diligent, lleial, correcta i lícita i, en particular, es compromet a títol merament enunciatiu i no exhaustiu a abstenir-se de: a) utilitzar els continguts i serveis de manera que produeixin o puguin produir efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic; b) transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o l'ordre públic; c) reproduir, copiar, o distribuir els continguts, així com permetre l'accés del públic als mateixos a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; d) vulnerar drets de propietat intel · lectual o industrial pertanyents a Mestre-Ubach SL oa tercers; i) utilitzar els serveis i continguts de manera que pugui suposar un perjudici o sobrecàrrega per al funcionament de la pàgina web; f) realitzar transaccions fraudulentes de qualsevol tipus ig) utilitzar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina web amb qualsevol tipus de finalitat publicitària i, especialment, per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol tipus de finalitat comercial, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació sense l'autorització del destinatari i de Mestre-Ubach SL

Els usuaris respondran pels danys i perjudicis de tota naturalesa que Mestre-Ubach SL pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web.

 

IV. Registre d'Usuari

Els serveis es troben en algunes àrees de la pàgina web que demanen a l'usuari que s'identifiqui. Això li permet accedir a algunes parts de la pàgina web que d'altra manera estarien restringides per qüestions de privacitat i seguretat.

Els usuaris únicament podran accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en la pàgina web o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin la violació de drets de propietat intel · lectual o industrial o impliquin algun tipus de dany per a la pàgina web i / o la seva informació o serveis oferts.

És per això que l'Usuari amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol de les obres ofertes per Mestre-Ubach SL- haurà de registrar les seves dades i circumstàncies personals necessàries per a l'accés a certs serveis de la pàgina web i, si escau , la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI / NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax) -, i Mestre-Ubach SL li facilitarà una contrasenya que li permeti la seva posterior identificació personal.

Tingueu en compte que qualsevol dada de caràcter personal que els usuaris faciliten durant l'ús de la Pàgina Web, serà tractat conforme a la nostra Política de Privacitat segons es recull en l'apartat corresponent de la pàgina web.

Els usuaris han de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat abans de facilitar les seves dades personals a Mestre-Ubach SL

Les contrasenyes assignades seran personals i intransferibles, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal a tercers. En aquest sentit, els usuaris es comprometen a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per, si escau, per accedir a la pàgina web i / o als serveis que aquesta proporciona. En el cas que els usuaris coneguin o sospitin de la pédrida, robatori o ús de si contrasenya per tercers, hauran de posar aquesta circumstància en coneixement de Mestre-Ubach SL al més aviat possible.

Cada Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte la contrasenya gràcies a una utilització no diligent o la pèrdua dels mateixos per l'Usuari.

 

V. Exclusió de garanties i de responsabilitat

Mestre-Ubach S.L. es reserva el dret a interrompre l'accés a la pàgina web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fundada.

En conseqüència, Mestre-Ubach S.L. no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la pàgina web ni dels continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part dels Usuaris es porta a terme pel seu compte i risc, sense que, en cap moment puguin exigir responsabilitats per la discontinuïtat o manca de disponibilitat dels seus serveis.

Mest5re-Ubach S.L. no serà responsable, en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Mestre-Ubach SL, i / o degudes a una actuació dolosa o culposa dels Usuaris i / o tinguin per origen causes de Força Major. S'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Mestre Ubach SL, com ara: fallada de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers, crackers o altres tercers a la seguretat o integritat del sistema informàtic. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Mestre-Ubach SL no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

Mestre-Ubach S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través de la pàgina web, ni tampoc pels continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats.

Mestre Ubach S.L. tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa.

Mestre Ubach S.L. no es responsabilitza pel contingut de la informació recollida en la pàgina web, així com per aquelles opinions, comentaris, apreciacions o qualsevol altra manifestació recollida en el mateix que no siguin emeses directament per Mestre-Ubach SL

Mestre-Ubach S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Mestre-Ubach S.L. no es fa responsable dels continguts, qualssevol que siguin els mateixos, que els Usuaris enviïn a Mestre-Ubach SL per mitjà de la pàgina web, per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, sent per tant imputable als Usuaris qualsevol responsabilitat que prové de les continguts enviats pels mateixos.

Mestre-Ubach S.L. no es fa responsable per la utilització que els Usuaris facin del contingut de la pàgina web, ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material contingut en la pàgina web, que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma nacional o internacional, d'els drets de propietat intel · lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. De la mateixa manera, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Mestre-Ubach SL

 

VI. Enllaços a tercers (sortints)

El servei d'accés a la Pàgina web que pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten als Usuaris accedir a altres llocs web d'Internet ("Llocs enllaçats"). En aquests casos, Mestre-Ubach S.L. actua com a prestador de serveis i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il · licitud o que puguin lesionar béns o drets de tercers i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda .

En el cas que els usuaris considerin que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il · lícits o inadequats podran comunicar-Mestre-Ubach SL a l'adreça de contacte assenyalada en l'apartat II indicant (a) nom del comunicant, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; (b) una descripció dels fets que revelen el caràcter il · lícit o inadequat del Lloc Enllaçat; i (c) una declaració expressa que la informació continguda en la comunicació és exacta. En cap cas aquesta comunicació comporta l'obligació de retirar el corresponent enllaç, ni suposa, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Mestre-Ubach SL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Mestre-Ubach S.L. no es fa responsable pels danys produïts per la il · licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Mestre-Ubach SL, llevat els termes de les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web. Si els Usuaris decideixen visitar i / o utilitzar qualsevol dels llocs enllaçats, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes contra virus o altres elements nocius.

 

VII.- Enllaços a la pàgina web (entrants)

No autoritza a introduir enllaços des dels seus propis llocs web a la pàgina web excepte consentiment exprés de Mestre-Ubach SL

En el cas que s'autoritzi a un tercer utilitzar el link www.francescmestreart.com, aquest ús s'ha de fer respectant les limitacions i finalitats previstes en la mateixa autorització. En aquest cas, Mestre-Ubach S.L. podrà sol · licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d'aportar les raons de la sol · licitud, que s'elimini qualsevol enllaç a la pàgina web, després de les quals el responsable del lloc web enllaçant haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

 

VIII. Propietat intel · lectual i Industrial

La totalitat dels continguts de la Pàgina Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links, dominis, marques i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (els "Continguts"), són de l'exclusiva propietat de Mestre-Ubach SL o de tercers, els drets si escau reconeix Mestre Ubach SL, i estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

Mestre-Ubach S.L. no concedeix cap llicència o permís d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel · lectual i / o industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, els serveis o continguts.

Queda estrictament prohibit qualsevol utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel · lectual amb qualsevol tipus de finalitat, especialment comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per escrit per part del titular dels mateixos.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificat en el Codi Penal espanyol.

 

IX.- Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Qualsevol dada de caràcter personal que els usuaris faciliten durant l'ús de la pàgina web serà tractat conforme a la nostra Política de Privacitat segons es recull en l'apartat corresponent de la pàgina web.

Els Usuaris han de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat abans de facilitar les seves dades personals a Mestre-Ubach SL

 

X. Miscel·lània

Qualsevol clàusula o disposició de les presents Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web que sigui o esdevingui il · legal, invàlida o inexigible serà exclosa del mateix i serà considerada inaplicable en allò que afecti a aquest il · legalitat, invalidesa o inexigibilitat, i serà substituïda per una altra que s'assembli el més possible a l'anterior, però no afectarà o perjudicarà les restants disposicions, les quals quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il · legal, invàlida o inexigible i romandran per contra amb plena vigència i efecte.

Mestre-Ubach S.L. exclou qualsevol tipus de garantia, i, per tant, queda lliure de total responsabilitat derivada dels punts expressats anteriorment, així com d'altres aspectes que puguin no estar contemplats en el present document.

 

XI. Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre Mestre-Ubach SL- i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA-VENDA DE LES OBRES

Política de preus:

Mestre-Ubach S.L. es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu de les obres i serveis oferts a través del seu pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en el moment de formalitzar la comanda.

En el procés de compra electrònica es seguiran els següents passos segons el menú d'opcions consignat en la pàgina web de Mestre-Ubach SL:

 

Informació sobre l'obra / es ofertes al client:

Inclou autor, descripció i dimensions, fotografia.

 

Informació sobre el preu del producte:

Informació del preu final o preu venda al públic de l'obra a adquirir, contenint en la mateixa comanda el cost final per al client i incloent IVA, despeses d'enviament i segur de mercaderies i manipulació derivat del transport. El cost final, per tant, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació escollint l'opció "acceptació de la comanda" del menú d'opcions.

 

Acceptació de la comanda:

Un cop formalitzat la comanda i utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. Mestre-Ubach S.L. emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processat.

Mestre-Ubach SL, després de l'acceptació de la comanda informarà al client de la mateixa mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda i enviant igualment les condicions generals vigents de Mestre-Ubach SL al correu electrònic indicat pel client.

 

Formes de pagament pel client:

S'estableixen els següents sistemes de pagament:

 

1r.-Prepagament:

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària de l'import íntegre a favor del compte bancari de titularitat de Mestre-Ubach SL, en ambdues modalitats de prepagament amb menció expressa del nombre de comanda al qual es refereix el pagament. Comandes amb el mètode de pagament "prepagament" que no s'abonin en el compte de Mestre-Ubach SL, 7 dies després de la confirmació de la comanda, seran cancel · lades de forma automàtica després de transcórrer el termini. El límit de valor establert és de 3,000 EUR per comanda. En cas de superar aquest import el client haurà de comunicar via e-mail amb Mestre-Ubach SL segons s'especifica en l'apartat II de les Condicions Generals i d'Ús de la pàgina web. És important recordar que alguns bancs poden trigar 1-2 dies hàbils en fer efectiva la transferència, i els ingressos en compte poden trigar un mínim de 24h a veure reflectits en el nostre sistema.

 

2n.-Targeta de crèdit:

El pagament mitjançant targeta de crèdit, es realitzarà a través de la passarel · la de pagament del Banc de Sabadell, sense que això tingui cap transcendència per al client. (Mestre-Ubach SL no emmagatzemarà cap de les dades bancàries del client).

 

3r.-Finançament de les comandes:

Per conèixer aquest mètode de pagament i les seves característiques, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic galeriafrancescmestreart@gmail.com o contacti amb nosaltres a través del telèfon 34 + 934.510.466

 

4t.-Factura:

Mestre-Ubach S.L. emetrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest.

Mestre-Ubach S.L. adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de facturació, modificat pel Reial decret 87/2005). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitzi la comanda, de manera que el client haurà d'assegurar de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors a això.

Mestre-Ubach S.L. adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s'emetran duplicats a tercers. Mestre-Ubach S.L. no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a l'adreça designada pel titular del contracte.

 

5º.- Termini de lliurament de l'obra adquirida:

S'estableix un termini aproximat de 10 dies per al lliurament efectiva de l'obra a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament del mateix al formalitzar la comanda. El termini de 10 dies comença a comptar des que Mestre-Ubach SL tingui coneixement de la realització del pagament de l'obra adquirida.

El termini de lliurament de l'obra dependrà de la localitat i país així com de la forma d'enviament escollida pel client.

El client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108 del Reial Decret Legislatiu 1/2007. En qualsevol cas, el client ha d'exercir el seu dret de desistiment per escrit, mitjançant la corresponent comunicació escrita, mitjançant carta, fax o correu electrònic) a Mestre-Ubach SL En cas d'exercitar el dret de desistiment, es procedirà a la restitució de la cosa i el preu abonat per la mateixa.

 

6ª.- Lloc i forma del lliurament:

La comanda serà lliurat en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol · licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti de la nostra galeria i generarà despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del client. La modificació de l'adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client corri amb les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. L'obra es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s'han de consignar les dades que permetin identificar el client, la comanda i el nombre de paquets que componen l'enviament.

L'obra es trobarà en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

 

Important: El client s'ha d'assegurar que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, haurà d'anotar aquest fet en l'albarà del transportista, rebutjar a penjar i notificar-ho per escrit a Mestre-Ubach SL en les següents 24 hores. En casos de deteriorament de l'obra o falta de conformitat per causes imputables al transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), s'han de notificar a Mestre-Ubach SL en el transcurs dels set dies naturals posteriors a la recepció (via correu electrònic).

 

7º.- Garanties:

En les vendes d'obres originals, Mestre-Ubach SL, actuarà en qualitat d'intermediari entre els autors de les obres i els clients que les adquireixin, i referent a això els informa que els Autors de les Obres li garanteixen els següents:

- Autenticitat.
- Originalitat.
- No vulneració de drets de tercers.
- No ser l'Obra patrimoni històric del país.
- No ser l'Obra un bé inexportable ni d'interès cultural.

Per a les vendes de reproduccions, Mestre-Ubach SL es responsabilitza com a venedor de les obres i informa que posseeix els drets de reproducció cedits per part dels autors, els seus hereus o representants legals, i que, en el cas que hi hagi drets de reproducció sobre les fotografies de quadres dels grans mestres de l'art , disposa de la cessió d'aquests drets per part de les empreses que tinguin aquests drets.

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l'article 114 del Reial Decret Legislatiu 1/2007.

Mestre-Ubach S.L. no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través Mestre-Ubach SL i / o que no constin a la factura de venda.

 

8è. -Drets Dels clients:

Conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada.

Respectar el pacte de compra un cop acceptat la comanda, amb l'oportú pagament del preu concertat i abstenir-se de dur a terme conductes abusives i antijurídiques en la contractació.

Utilitzar la informació publicada per Mestre-Ubach SL exclusiva i estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Mestre-Ubach SL en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia Galeria Francesc Mestre.

 

9è. -Drets De Mestre-Ubach S.L .:

Modificar el preu de les obres.

Rebutjar comandes per impagament del client.

Percebre l'import de les compres del client un cop acceptada la transacció.

Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l'obra fins al íntegre pagament per part del client.

Reservar-se el dret d'efectuar sortejos d'obres o serveis en la seva Pàgina Web.

Utilitzar la informació publicada pel client, exclusiva i estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

Producte afegit a la llista de desitjos